آزاده اخلاقی

ایران | 1357
مجموع فروش سالانه، تعداد آثار ارائه شده و فروخته شده
2006 - 2015
تغییر در میانه قیمت و برآوردهای آثار هنری
2006 - 2015
عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها
2006 - 2015
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
عملکرد آثار برتر در برابر 5 هنرمند مشابه