آزاده رزاق دوست

ایران | 1358
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,716 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,988 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,234 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+144.444%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها