19 فروردین 1393
برآورد
£16,000
26,667 دلار آمریکا
- £20,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
45,833 دلار آمریکا
52.778% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,500
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 آبان 1392
معما 3
برآورد
$35,000
-
$50,000
قیمت فروش
$43,750
2.941% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 اردیبهشت 1388
نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام
برآورد
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
35,230 دلار آمریکا
116.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1392
سایر آثار هنری هنرمند

خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
معمای شماره 16
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
116,156 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
خاطرات انهدام، سال صفر سال یک
برآورد
2,500,000,000﷼
71,963 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
100,748 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
143,926 دلار آمریکا
66.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 90,431 دلار آمریکا
کمینه برآورد 42,849 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 58,845 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+87.793%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020