برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
- 16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143% بیشتر از میانگین برآورد
توضیحات اثر

امضاء: "Aydin 2020"(پایین روی هر لت)
آثار هنری مشابه

تعالی
برآورد
5,000,000,000﷼
143,926 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
201,497 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,500,000,000﷼
359,816 دلار آمریکا
108.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
287,853 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
431,779 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,500,000,000﷼
446,172 دلار آمریکا
24% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
183,262 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
244,349 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000,000﷼
549,786 دلار آمریکا
157.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393
سایر آثار هنری هنرمند

معمای شماره 16
برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
116,156 دلار آمریکا
25.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی)
برآورد
£16,000
26,667 دلار آمریکا
-
£20,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
45,833 دلار آمریکا
52.778% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 فروردین 1393
خاطرات انهدام، سال صفر سال یک
برآورد
2,500,000,000﷼
71,963 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
100,748 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
143,926 دلار آمریکا
66.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 90,431 دلار آمریکا
کمینه برآورد 42,849 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 58,845 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+87.793%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020