برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
- 16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143% بیشتر از میانگین برآورد
تعالی
برآورد
5,000,000,000﷼
143,926 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
201,497 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,500,000,000﷼
359,816 دلار آمریکا
108.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
287,853 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
431,779 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,500,000,000﷼
446,172 دلار آمریکا
24% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
183,262 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
244,349 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000,000﷼
549,786 دلار آمریکا
157.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
$180,000
-
$250,000
قیمت فروش
$375,000
74.419% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
22 آبان 1396