ابراهیم صاحب اختیاری

ایران | 1336
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
16.667% کمتر از میانگین تهران
برکه
2.857% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,058 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,891 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,965 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-12.063%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها