ابراهیم فرجی

ایرانی | 1319-1383
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,167 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,042 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,563 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+220%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019