ابوالحسن صدیقی

ایران | 1273 - 1374
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,580 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,897 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,926 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+56.31%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018