ابوالقاسم سعیدی

ایرانی | 1305
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 48,433 دلار آمریکا
کمینه برآورد 28,657 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 40,029 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+48.157%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020