احمد آریامنش

ایران | 1347
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,604 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,502 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,102 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+100%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها