برآورد
50,000,000﷼
1,502 دلار آمریکا
- 70,000,000﷼
2,102 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
3,604 دلار آمریکا
100%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
77.778%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,620 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
$1,500
-
$2,500
تاریخ حراج
ایام - 22 اردیبهشت 1394
سایر آثار هنری احمد آریامنش

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,604 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,502 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,102 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+100%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها