احمد اسفندیاری

ایران | 1301 - 1391
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
7.143% کمتر از میانگین تهران
پرسپولیس
12% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,632 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,155 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,726 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.004%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020