برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,970 دلار آمریکا
-
£6,000
8,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,380
6,537 دلار آمریکا
12.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
25 مهر 1388
از مجموعه صورتک ها
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
7,391 دلار آمریکا
70% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394
افسرها
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394
خانه‌ها
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$1,600
60% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
20 مهر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,858 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,895 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,539 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.961%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها