3 دی 1395
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
33.333%
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,970 دلار آمریکا
-
£6,000
8,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,380
6,537 دلار آمریکا
12.4%
تاریخ حراج
فیلیپس - 25 مهر 1388
از مجموعه صورتک ها
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
7,391 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
6,563 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
پرسنلی فوری- 31
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
SANS TITRE
برآورد
€10,000
13,514 دلار آمریکا
-
€15,000
20,270 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,250
8,446 دلار آمریکا
50%
فروش در
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 24 فروردین 1389
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
8,728 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
8,978 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | STILL LIFE (TUBE ROSE) از لیلی متین دفتری
طبیعت بی‌جان
برآورد
£5,000
7,143 دلار آمریکا
-
£7,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,250
8,929 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
ستارخان
برآورد
250,000,000﷼
6,775 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
9,485 دلار آمریکا
قیمت فروش
250,000,000﷼
6,775 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392