برآورد
$3,000 - $5,000
قیمت فروش
$1,600
60%
دودمان
برآورد
£1,000
1,299 دلار آمریکا
-
£1,500
1,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,623 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
Lyon and turnbull - 25 دی 1398
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
£800
1,099 دلار آمریکا
-
£1,200
1,649 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,320
1,813 دلار آمریکا
32%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 26 اسفند 1388