برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
- 1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

از مجموعه ستون ها
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
4,706 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
7,059 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
4,706 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 تیر 1397
Petal Showers
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,600
4,800 دلار آمریکا
28% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 آذر 1399
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,692 دلار آمریکا
105.882% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394
افسرها
برآورد
£700
1,077 دلار آمریکا
-
£1,000
1,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,885 دلار آمریکا
120.588% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
19 خرداد 1394
خانه‌ها
برآورد
$3,000
-
$5,000
قیمت فروش
$1,600
60% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
20 مهر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,858 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,895 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,539 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+43.961%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها