احمد عبدل وهاب

مصر | 1310
در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,841 دلار آمریکا
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها