احمد مُرسی

مصر | 1309
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,569 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,796 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,193 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+460%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها