احمد وثوق احمدی

ایران | 1326
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
10% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,183 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,042 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,563 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+10%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها