اردشیر محصص

ایران | 1317 - 1387
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,460 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,598 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,377 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+55.066%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021