اردشیر محصص

ایرانی | 1317-1387
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
2.222% بیشتر از میانگین آرتیبیشن
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,795 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,109 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,065 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020