• اردشیر محصص
  • رویارویی نهایی 1366
  • مرکب، کلاژ
  • طراحی
  • 38 * 35
برآورد
£2,000
2,500 دلار آمریکا
- £3,000
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,562
15,703 دلار آمریکا
402.48% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

The Arbiter of All Justice
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,000
6,154 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
15 مهر 1394
Hajji Firouz
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
-
£5,000
7,692 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 مهر 1394
HAJI FIROOZ
برآورد
£4,000
5,263 دلار آمریکا
-
£6,000
7,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,579 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
1 آبان 1396
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
تاریخ حراج
12 مهر 1390
The Arbiter of All Justice
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,000
6,154 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
15 مهر 1394
Hajji Firouz
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
-
£5,000
7,692 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 مهر 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,795 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,109 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,065 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020