برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
- £6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,000
6,154 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

Hajji Firouz
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
-
£5,000
7,692 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 مهر 1394
HAJI FIROOZ
برآورد
£4,000
5,263 دلار آمریکا
-
£6,000
7,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,579 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
1 آبان 1396
رویارویی نهایی
برآورد
£2,000
2,500 دلار آمریکا
-
£3,000
3,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,562
15,703 دلار آمریکا
402.48% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
تاریخ حراج
12 مهر 1390
Hajji Firouz
برآورد
£3,000
4,615 دلار آمریکا
-
£5,000
7,692 دلار آمریکا
تاریخ حراج
15 مهر 1394
HAJI FIROOZ
برآورد
£4,000
5,263 دلار آمریکا
-
£6,000
7,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
6,579 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
1 آبان 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,795 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,109 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,065 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020