21 دی 1397
برآورد
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
14.286%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
4,204 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری اسدالله کیانی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,217 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,217 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,957 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-14.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها