برآورد
£1,000
1,299 دلار آمریکا
- £1,500
1,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,623 دلار آمریکا
0%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان از مجموعه زنان خنیاگر
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
1,621 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
ماریس اِل.
برآورد
€2,000
2,247 دلار آمریکا
-
€3,000
3,371 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,022 دلار آمریکا
28%
فروش در
تاریخ حراج
Van Ham - 28 خرداد 1399
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری افشین پیر هاشمی

بدون عنوان
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£60,000
77,922 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
بدون عنوان
برآورد
$100,000
-
$150,000
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1395
بدون عنوان
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$100,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 72,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 31,704 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 43,982 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021