28 مهر 1394
برآورد
$35,000 - $40,000
قیمت فروش
$43,750
16.667%
آثار هنری مشابه

Shiraz Wine
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
Key Job
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$40,000
166.667%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
38,604 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری افشین پیر هاشمی

بدون عنوان
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£60,000
77,922 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
بدون عنوان
برآورد
$100,000
-
$150,000
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1395
بدون عنوان
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$100,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 72,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 31,704 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 43,982 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021