امیر صادق طهرانی

ایرانی | 1338
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
57.143% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
14.286% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,964 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,167 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,537 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.873%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020