برآورد
300,000,000 ﷼
2,211 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000 ﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

از محبت خارها گل می‌شود
برآورد
200,000,000 ﷼
6,109 دلار آمریکا
-
250,000,000 ﷼
7,636 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000 ﷼
15,272 دلار آمریکا
122.222% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
300,000,000 ﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000 ﷼
6,787 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
120,000,000 ﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000 ﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
230,000,000 ﷼
6,233 دلار آمریکا
64.286% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,964 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,167 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,537 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.873%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020