برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
شبدیز از مجموعه خسرو شیرین
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
باران
برآورد
100,000,000﷼
870 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
3,652 دلار آمریکا
250%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری امیر صادق طهرانی

از محبت خارها گل می‌شود
برآورد
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,636 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
15,272 دلار آمریکا
122.222%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
230,000,000﷼
6,233 دلار آمریکا
64.286%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,964 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,167 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,537 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.873%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها