امیر مسعود اخوان جم

ایران | 1348
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 44,646 دلار آمریکا
کمینه برآورد 34,299 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 50,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.464%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020