برآورد
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
- 12,000,000,000﷼
88,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
15% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,657
2,180 دلار آمریکا
33.72% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 مرداد 1399
بدون عنوا ن از مجموعه تهی فعال
برآورد
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
25,055 دلار آمریکا
2.857% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
7,001 دلار آمریکا
35.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

کرگدن
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
2.857% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
پروانه ll
برآورد
800,000,000﷼
19,950 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
29,925 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
32,419 دلار آمریکا
30% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
بالرین
برآورد
2,000,000,000﷼
45,249 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 44,646 دلار آمریکا
کمینه برآورد 34,299 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 50,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.464%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020