اندیشه آوینی

ایران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,000 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 23,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها