اکبر میخک

ایران | 1326
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,939 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,410 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,213 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها