• اکبر میخک
  • بدون عنوا ناز مجموعه گردش و چرخش 1396
  • بدون عنوان از مجموعه گردش و چرخش
  • نقاشیخط
  • 202 * 157
برآورد
300,000,000 ﷼
2,609 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
3,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000 ﷼
2,783 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

سایه
برآورد
300,000,000 ﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000 ﷼
3,095 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,939 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,410 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,213 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020