ایرج اسکندری

ایران | 1335
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
50% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
33.333% بیشتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,229 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,982 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,278 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+45.556%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها