بابک کاظمی

ایران | 1362
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,242 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,741 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,988 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها