• بدون عنوان 1348 - 1358
  • رنگ روغن روی مقوا روی تخته فیبر
  • نقاشی
  • 100 * 69
26 اسفند 1394
برآورد
$30,000 - $40,000
قیمت فروش
$47,500
35.714%
توضیحات اثر

signed ‘Sadr’ (lower right)

آثار هنری مشابه

بدون عنوان (از مجموعه خاطرات نابودی)
برآورد
£16,000
26,667 دلار آمریکا
-
£20,000
33,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
45,833 دلار آمریکا
52.778%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$37,500
7.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 8 آبان 1392
معما 3
برآورد
$35,000
-
$50,000
قیمت فروش
$43,750
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 اردیبهشت 1388
سایر آثار هنری بهجت صدر

بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,439 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,049 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
ترکیب‌بندی
برآورد
€10,000
12,500 دلار آمریکا
-
€12,000
15,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,000
13,750 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
آدر - 19 آذر 1393
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
16,260 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,949 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,611 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,064 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.191%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021