بهرام حنفی

ایران | 1345
نمایشگاه ها

دوره‌ی آبی
تهران
21 اردیبهشت 1397 - 31 اردیبهشت 1397
در حراج

نتایج حراج
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,985 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,993 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,990 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها