بهرام حنفی

ایران | 1345
مجموع فروش سالانه، تعداد آثار ارائه شده و فروخته شده
2007 - 2016
تغییر در میانه قیمت و برآوردهای آثار هنری
2007 - 2016
عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها
2007 - 2016
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
عملکرد آثار برتر در برابر 5 هنرمند مشابه