بهمن جلالی

ایران | 1323 - 1388
مجموع فروش سالانه، تعداد آثار ارائه شده و فروخته شده
2010 - 2019
تغییر در میانه قیمت و برآوردهای آثار هنری
2010 - 2019
عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها
2010 - 2019
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
عملکرد آثار برتر در برابر 5 هنرمند مشابه