بهمن جلالی

ایران | 1323 - 1388
1397

حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
1396

1395

حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
1394

حراج Islamic and Indian Art 19 خرداد
1393

حراج Photographies 23 آبان
حراج Islamic and Indian Art 19 فروردین
1392

حراج Photographies 29 آبان
حراج دومین دوره حراج تهران 7 خرداد
1391

حراج Art Abstrait et Contemporain 2 آبان
حراج Photographs 28 اردیبهشت
حراج Photographs 28 اردیبهشت
1390

حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 30 فروردین
حراج Photographs 24 فروردین
1389

1388

حراج Photographs 26 اردیبهشت
1387

1386

حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان
حراج Modern & Contemporary Arab & Iranian Art 2 آبان
حراج Art Contemporain: Cutting Edge 9 مهر
حراج Photographs 1 تیر
1385

حراج MODERN AND CONTEMPORARY ART 12 بهمن