بهمن دادخواه

ایران | 1319
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,189 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,917 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,854 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.755%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021