بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
در حراج

نتایج حراج ها
آرتچارت | اثر هنری ازبهمن محصص
مینوتور در ساحل دریا
151.8% بیشتر از میانگین ساتبیز
آرتچارت | اثر هنری ازبهمن محصص
کشتی گیران II
428% بیشتر از میانگین ساتبیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 147,603 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,469 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.912%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020