برآورد
£70,000
92,105 دلار آمریکا
- £90,000
118,421 دلار آمریکا
قیمت فروش
£201,600
265,263 دلار آمریکا
152% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
105,105 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
216,216 دلار آمریکا
140% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
عقاب نابینا
برآورد
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
237,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
50% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
بدون عنوان
برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
-
£120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£212,500
279,605 دلار آمریکا
112.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1396
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 147,603 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,469 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.912%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020