برآورد
£70,000
92,105 دلار آمریکا
- £90,000
118,421 دلار آمریکا
قیمت فروش
£201,600
265,263 دلار آمریکا
152%
بدون عنوان
برآورد
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
105,105 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
216,216 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
عقاب نابینا
برآورد
7,000,000,000﷼
184,794 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
237,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
بدون عنوان
برآورد
£80,000
105,263 دلار آمریکا
-
£120,000
157,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
£212,500
279,605 دلار آمریکا
112.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
115,141 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
244,675 دلار آمریکا
142.857%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395