برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
- £45,000
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
331,579 دلار آمریکا
530% بیشتر از میانگین برآورد
بدون عنوان
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$257,000
157% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1393
اردوگاه همایونی
برآورد
6,000,000,000﷼
158,395 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
211,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,500,000,000﷼
303,590 دلار آمریکا
64.286% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396