برآورد
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
- 3,500,000,000﷼
105,105 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
216,216 دلار آمریکا
140%
آثار هنری مشابه

معمای شماره ۲۵
برآورد
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
165,165 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | Landscape with Houses از سهراب سپهری
دورنما با خانه‌ها
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$193,000
127.059%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
بدون عنوان
برآورد
£120,000
153,846 دلار آمریکا
-
£180,000
230,769 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
192,308 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 30 مهر 1398
سایر آثار هنری بهمن محصص

بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 147,603 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,469 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.912%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021