برآورد
$80,000 - $120,000
قیمت فروش
$257,000
157% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

Untitled (From The Jet Society Lady Series)
برآورد
£80,000
103,896 دلار آمریکا
-
£120,000
155,844 دلار آمریکا
قیمت فروش
£162,500
211,039 دلار آمریکا
62.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1397
Landscape with Houses
برآورد
$70,000
-
$100,000
قیمت فروش
$193,000
127.059% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
11 اردیبهشت 1387
بدون عنوان از مجموعه تنه درختان
برآورد
10,000,000,000﷼
263,992 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
395,987 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 119,085 دلار آمریکا
کمینه برآورد 61,740 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 84,595 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.657%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020