2 اردیبهشت 1395
برآورد
£1,000
1,429 دلار آمریکا
- £1,500
2,143 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,571 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

Image of imagination 4
برآورد
€800
1,111 دلار آمریکا
-
€1,000
1,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,000
2,778 دلار آمریکا
122.222% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
18 آبان 1389
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,857 دلار آمریکا
-
£3,000
4,286 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,250
4,643 دلار آمریکا
30% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 اردیبهشت 1395
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 147,603 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,469 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.912%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020