برآورد
£100,000
136,986 دلار آمریکا
- £150,000
205,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£352,800
483,288 دلار آمریکا
182.24% بیشتر از میانگین برآورد
توضیحات اثر

signed and dated '77; signed twice and dated 1977 on the reverse
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£200,000
307,692 دلار آمریکا
-
£300,000
461,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£385,250
592,692 دلار آمریکا
54.1% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
12 مهر 1390
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
152,718 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
213,806 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
488,699 دلار آمریکا
166.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
240,240 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
360,360 دلار آمریکا
قیمت فروش
17,000,000,000﷼
510,511 دلار آمریکا
70% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 147,603 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,469 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.912%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020