• IL MINOTAURO FA PAURA ALLA GENTE PER BENE (THE MINOTAUR SCARES THE GOOD PEOPLE) 1344
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 150
4 اردیبهشت 1397
برآورد
£280,000
394,366 دلار آمریکا
- £350,000
492,958 دلار آمریکا
قیمت فروش
£549,000
773,239 دلار آمریکا
74.286%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
360,360 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
480,480 دلار آمریکا
قیمت فروش
28,000,000,000﷼
840,841 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£200,000
307,692 دلار آمریکا
-
£300,000
461,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
£385,250
592,692 دلار آمریکا
54.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 12 مهر 1390
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
575,705 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
863,558 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
863,558 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
سایر آثار هنری بهمن محصص

بدون عنوان
برآورد
1,800,000,000﷼
54,054 دلار آمریکا
-
2,500,000,000﷼
75,075 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
51,051 دلار آمریکا
20.93%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
UNTITLED (THREE FIGURES)
برآورد
£2,500
3,049 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
4,573 دلار آمریکا
36.364%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 147,603 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,227 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,469 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.912%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021